תקנון מבצע גו-פרו מתנה

תקנון למבצע גו-פרו מתנה באתר אוקי דוקי

 

  1. הגדרות

 

  ״הגרלה״           

 

הגרלת מוצר מבין כל גולשי אתר אוקי דוקי אשר יפרסמו כל מוצר אם במכירה       

ישירה או במכירה פומבית בין תאריך פרסום המבצע לראשון לאוגוסט שנת 2015.

  

״משתתף״

 

גולשי אתר האינטרנט, שהינם מעל גיל 18, ואשר נרשמו לתחרות דרך אתר האינטרנט בהתאם להוראות תקנון זה.

 

״אוקי דוקי״  -  חברת אוקי דוקי ע.מ 043062785

 

״ספקית הפרס״   -  חברת אוקי דוקי אחראית לשלמותו והספקתו של הפרס.

 

״אתר האינטרט״    www.okidoki.co.il

 

2. פרשנות

 

1.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

2.2. חלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

3. ההגרלה - כללי

 

3.1. החל מיום ה- 7.6.2015 ועד ליום 1.8.2015 ניתן יהיה להשתתף בהגרלה באצעות אתר האינטרנט (להלן: ״תקופת ההגרלה״).

 

3.2. במסגרת ההגרלה יפרסמו הגולשים של אוקי דוקי כל מוצר שברשותם והינם מחוייבים למכור אותו במידה של רכישה מצד שלישי. לאחר ההגרלה ייבחר זוכה אחד לכל תקופת ההגרלה בהתאם לאמור בסעיף 5.

 

3.3. המשתתף מאשר לאוקי דוקי לפרסם את המוצר שפרסם במסגרת המבצע, בכל אמצעי שהוא, ולעשות בו כל שימוש שהוא, ללא כל הגבלה. כמו כן, מאשר המשתתף לאוקי דוקי לפרסם את שמו יחד עם המוצר שפרסם.

 

3.4. מובהר בזאת כי אוקי דוקי תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4. ההשתתפות בהגרלה

 

4.1. משתתף אשר יחפוץ להשתתף בהגרלה, יכנס לאתר האינטרנט אוקי דוקי ויפרסם כל מוצר שבבעלותו ומעוניין למוכרו.

 

4.2. לשם השתתפות במבצע על המשתתף לפרסם מוצר שבבעלותו המלאה ולהירשם באתר לפי הדרכים המופיעות בו, הכוללים: שם, שם משפחה, כתובת, מס' טלפון. הטלפון והכתובת ישמשו לשם איתור הזוכה בלבד ולשם כך תעביר אוקי דוקי את הפרס לזוכה. מובהר בזאת כי משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בתחרות.

 

4.3. העברת פרטים מלאים ונכונים הינה באחריות הבלעדית של המשתתף. המשתתף מאשר בזה כי במקרה ויזכה בפרס אוקי דוקי רשאית להעביר את פרטיו לגוף פנימי אשר יטפל בזכייה.

 

4.4. אוקי דוקי תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

5. בחירת הזוכים

 

בתום תקופת ההגרלה ייבחר משתתף אחד ,אשר פרסם מוצר שבבעלותו.  המשתתף יזכה בפרס כהגדרתו בסעיף 2.8 להלן. אוקי דוקי רשאית לפרסם את שמות הזוכים בכל אמצעי, לפי שיקול דעתה, לרבות באתר האינטרנט, עמודים רשמיים של אוקי דוקי וברשתות חברתיות.

 

6. איתור המועמדים לזכייה

 

6.1.  איתור הזוכה ואספקת הפרס ייעשו על ידי אוקי דוקי בהתאם לפרטים האישיים שימסרו בטופס הפרטים האישיים באתר האינטרנט ויועברו על ידי אוקי דוקי - שיווק  לידי אוקי דוקי ניהול תיקי לקוחות לשם אספקת הפרס לזוכה.

 

6.2.  אוקי דוקי - ניהול תיקי לקוחות תעשה תפעל על מנת לאתר את הזוכה בתחרות בתוך 89 ימי עסקים בהתאם לפרטים שיועברו מאגף השיווק. אם לא אותר הזוכה במשך פרק הזמן הנזכר ו/או שלא עמד בתנאי תקנון זה, יבחר זוכה אחר בהתאם לאמור בסעיף 5 לעיל.

 

7. הפרס

 

7.1. ייבחר זוכה (אחד בהתאם לאמור בסעיף 5 לעיל) אשר יזכה במצלמת אקסטרים של חברת GoPro.

 

7.2. במידה ויהיה חסר מוצר מן הרשימה הנ״ל, אוקי דוקי תספק את המוצר החסר או מוצר שווה ערך בטווח של 35 יום מסיום הפעילות.

 

7.3. אוקי דוקי שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן המימוש הסופי של הפרס ללא אפשרות ערעור על כך. אוקי דוקי ו/או ספקית הפרס לא יישאו באחריות בגין איחור במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.

 

7.4. אוקי דוקי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

 

7.5. אוקי דוקי אינה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו. האחריות לפרס חלה במסגרת האחריות המגיעה עם המוצר של חברת GoPro ועליה בלבד. המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את אוקי דוקי ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס. אוקי דוקי לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי-מימושו.

 

7.6. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

 

7.7. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, אוקי דוקי תהנה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

8. כללי

 

8.1. בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

8.2. אוקי דוקי ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהינה אחראית באופן כלשהו לתחרותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיוצ"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בתחרות, במישרין או בעקיפין.

 

8.3. משך ההגרלה, לרבות מספר ימי ההגרלה אשר בהן יתנהלו פרסום המוצרים, ייקבעו על ידי אוקי דוקי על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.

 

8.4. אוקי דוקי רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאיה לרבות שינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

8.5.  אוקי דוקי תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע ההגרלה ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

 

8.6. ההשתתפות בתחרות אסורה על מנהלי ועובדי חברת שידורי קשת בע"מ ובני משפחותיהם.

 

8.7. ההשתתפות בתחרות אסורה על מנהלי ועובדי חברת אוקי דוקי ובני משפחותיהם (כולל חברות קשורות של חברת אוקי דוקי).

 

8.8. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אוקי דוקי ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב התחרות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בתחרות ו/או נזק שנגרם במהלך התחרות.

 

8.9. תקנון התחרות ניתן לעיון במשרדי אוקי דוקי ברחוב הראשונים 55, כרכום 1292600.